Tekijät

Olen Mianna Meskus, sosiologian apulaisprofessori Tampereen yliopistossa ja sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa. Minua kiinnostavat yhteiskunnallinen tiedontuotanto, teknologiat ja arvot erityisesti terveyteen, lääketieteeseen ja ruumiillisuuteen liittyen. Tutkimukseni ovat käsitellet ihmisyyden ehtojen tieteellistä ja teknologista muokkaamista, ja esimerkiksi normaaliuden ja poikkeavuuden luokitteluihin liittyviä kamppailuita. Johdan Suomen Akatemian rahoittamaa VALDA-tutkimushanketta, jossa tutkitaan elämänkaaren alun ja lopun kysymyksiä: lisääntymisturismia ja -markkinoita, sijaissynnytystä ja hedelmöityshoitoja, muuttuvia sukulaisuuden ja perheellistymisen muotoja, perimänmuokkausta, ikääntymisen lääketieteellistä tutkimusta, ja eläinavusteista kuntoutusta (miannameskus.net). Olen Lisääntymisen tulevaisuus -hankkeen johtaja.

Olen Riikka Homanen, akatemiatutkija sukupuolentutkimuksessa Tampereen yliopistolla ja sosiologian dosentti Lapin yliopistossa. Tutkimukseni on aina käsitellyt sosiaalisia suhteita, kuten sukulaisuus-, luokka-, sukupuolen välisiä ja etnisiä suhteita, (avustetussa) lisääntymisessä. Sittemmin olen keskittynyt erityisesti lisääntymisen ja lisääntymiseen liittyvän terveydenhuollon markkinoistumiseen, sekä siihen millaista eettistä ja poliittista työtä sisältyy lisääntymismarkkinoiden ylläpitämiseen, muuttamiseen, edistämiseen ja niille osallistumiseen. Johdan Koneen säätiön rahoittamaa tutkimushanketta ”Teknologiat, etiikka ja lisääntyminen: kiistanalaisuus normalisaation aikakaudella”, jossa tutkitaan erilaisten lisääntymisteknologioiden ja –hoitojen käytäntöjä ja niiden etiikkaa. Olen Lisääntymisen tulevaisuus –hankkeen toinen johtaja.

Olen Anna-Maija Castrén ja työskentelen sosiologian apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Tutkimusalueisiini kuuluvat perheeseen, läheissuhteisiin ja sosiaalisiin verkostoihin liittyvät teemat. Minua kiinnostaa perheenä elämisen moninaisuus ja ihmisten sosiaaliset suhteet.

Olen Kaisa Kivipuro, Helsingin yliopiston jatko-opiskelija sosiologian oppiaineesta. Teen väitöskirjaa aiheenani tahaton kohduttomuus ja siihen liittyvä lapsettomuus. Tutkimuksessani tarkastelen, millaisena ilmiönä kohduttomuus näyttäytyy lääketieteen käytännöissä, lainsäädäntöprosessissa ja kohdutto-man arkielämän kokemuksissa. Tutkimukseni kuvauksen voit lukea täältä. Olen myös yhteiskuntatieteellistä perhe- ja läheissuhdetutkimusta yleistajuistavan Perheyhteiskunta-verkkojulkaisun toimituspäällikkö.

Olen Tiia Sudenkaarne (VTM, FM), Turun yliopiston filosofian väitöskirjatutkija ja Tampereen yliopiston apurahatutkija. Tutkin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kysymyksiä lääketieteen etiikassa feministisen bioetiikan ja queer-bioetiikan teorioiden avulla. Olen erityisen kiinnostunut lisääntymisen ja posthumanismin kysymyksistä sekä uusista kohtuteknologioista.

Olen Elina Helosvuori. Kirjoitan väitöskirjaa sitä, miten hedelmöityshoidot muokkaavat lisääntymistä ja lapsettomuutta. Tarkastelen sosiologisesti hedelmöityshoitoihin liittyviä kliinisiä käytäntöjä, laboratorioteknologioita ja tahatonta lapsettomuutta kokeneiden ja hedelmöityshoitoja läpikäyneiden (naisten) kokemuksia. Tutkimuksessani kysyn, miten ja minkälaista tietoa lisääntymisen biologisista ”tosiasioista” tuotetaan, miten tätä tietoa sovelletaan käytäntöön ja miten nämä sovellukset vaikuttavat erityisesti naisten kokemuksiin ruumiistaan ja mahdollisuuksistaan yhteiskunnassa. 

Olen Johanna Sarlio-Nieminen, Helsingin yliopiston sosiologian jatko-opiskelija. Väitöskirjani tarkastelee suomalaista kätilöyttä, kätilön paikkaa ja toimijuutta. Sairaalasynnytyksen rituaaleja tarkastelevan pro gradu- työni jälkeen olen valmistunut myös kätilöksi ja toiminut kätilönä pienissä ja suurissa synnytysyksiköissä sekä itsenäisenä kotisynnytyskätilönä. Olen tarkastellut synnytystä, kätilöyttä ja perhesuunnittelua useita vuosia myös kehitysyhteistyö-hankkeiden koordinaattorin näkökulmasta itäisessä Malawissa. Yhteiskunnalliset muutokset ja niiden vaikutukset synnyttämiseen ja synnyttäjän äärellä olemiseen ovat tarkasteluni keskiössä.

Olen Elli Lehikoinen, tohtorikoulutettava kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa Turun yliopistossa. Tutkin lisääntymisprosessia käsittelevää suomalaista nykykirjallisuutta. Väitöstyössäni käsittelen erityisesti (ihmis)lajin, materian, sukupuolen ja teknologian suhteita 2000-luvulla julkaistuissa fiktiivisissä lisääntymiskuvauksissa. Kiinnostuksenkohteisiini kuuluvat feministinen kirjallisuudentutkimus ja kriittinen posthumanismi.