Tekijät

Jenna Siivonen

Olen Jenna Siivonen ja toimin Lisääntymisen tulevaisuus –hankkeen koordinaattorina. Olen tarkastellut Pro Gradu –tutkielmassani syntyvyyden vähenevistä koskevaa kantaaottavaa sanomalehtikirjoittelua analysoiden, millainen rooli niissä annetaan lapsipäätöksiä tekeville yksilöille, erityisesti lisääntymisikäisille naisille. Vähenevä syntyvyys ilmiönä ja sen ympärillä käydyt keskustelut kiinnostavatkin minua erityisesti sukupuolen näkökulmasta.

Mianna Meskus

Olen Mianna Meskus, sosiologian apulaisprofessori Tampereen yliopistossa ja sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa. Johdan Lisääntymisen tulevaisuus -hanketta yhdessä Riikka Homasen kanssa. Tutkimustyössäni olen tarkastellut lisääntymisen ja ruumiillisuuden muokkaamista erilaisten lääketieteellisten teknologioiden kehittämisen ja käytön näkökulmasta. Vastapainoksi asiantuntijanäkökulmalle olen tutkinut raskaana olevien naisten kokemuksia äitiyshuollossa ja lapsettomuuden kanssa kamppailevien kokemuksia hedelmöityshoidoissa. Lisääntymisen tulevaisuus -hankkeen parissa tehty yhteistyö tutkijoiden, viranomaisten ja kansalaisten kesken avaa itselleni uusia, kiinnostavia näkökulmia ja tutkimuskysymyksiä perheenmuodostuksen, väestönkehityksen ja ilmastonmuutoksen yhteyksiin. Tulevaisuuden yhteiskunnalliset haasteet kiteytyvät mielestäni juuri näissä teemoissa ja niiden vaatimissa ratkaisuissa.

Riikka Homanen

Olen Riikka Homanen, akatemiatutkija sukupuolentutkimuksessa Tampereen yliopistolla ja sosiologian dosentti Lapin yliopistossa. Olen Lisääntymisen tulevaisuus -hankkeen toinen johtaja.Tutkimukseni ja vetämäni tutkimushankkeet ovat lähes aina käsitelleet lisääntymistä, lisääntymisteknologioita ja -terveydenhuoltoa sekä sosiaalisia suhteita, kuten sukulaisuus-, luokka-, sukupuolen välisiä ja etnisiä suhteita. Viime aikoina olen keskittynyt erityisesti lisääntymisen ja lisääntymiseen liittyvän terveydenhuollon (globaaleihin) markkinoihin, sekä siihen, millaista eettistä ja poliittista työtä sisältyy lisääntymismarkkinoiden ylläpitämiseen, muuttamiseen, edistämiseen ja niille osallistumiseen.

Anna-Maija Castrén

Olen Anna-Maija Castrén ja työskentelen sosiologian apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Tutkimusalueisiini kuuluvat perheeseen, läheissuhteisiin ja sosiaalisiin verkostoihin liittyvät teemat. Minua kiinnostaa perheenä elämisen moninaisuus ja ihmisten sosiaaliset suhteet.

Kaisa Kivipuro

Olen Kaisa Kivipuro, Helsingin yliopiston jatko-opiskelija sosiologian oppiaineesta. Teen väitöskirjaa aiheenani tahaton kohduttomuus ja siihen liittyvä lapsettomuus. Tutkimukseni käsittelee uusia tapoja lisääntyä ja vähemmän tyypillisiä tapoja muodostaa lapsi-vanhempisuhde kuten sijaissynnytys, kohdunsiirto ja erilaiset ei-geneettiset suhteet. Olen myös yhteiskuntatieteellistä perhe- ja läheissuhdetutkimusta yleistajuistavan Perheyhteiskunta– verkkojulkaisun päätoimittaja.

Tiia Sudenkaarne

Olen Tiia Sudenkaarne (VTM, FM), Turun yliopiston filosofian väitöskirjatutkija ja Tampereen yliopiston apurahatutkija. Tutkin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kysymyksiä lääketieteen etiikassa feministisen bioetiikan ja queer-bioetiikan teorioiden avulla. Olen erityisen kiinnostunut lisääntymisen ja posthumanismin kysymyksistä sekä uusista kohtuteknologioista.

Elina Helosvuori

Olen Elina Helosvuori. Kirjoitan väitöskirjaa sitä, miten hedelmöityshoidot muokkaavat lisääntymistä ja lapsettomuutta. Tarkastelen sosiologisesti hedelmöityshoitoihin liittyviä kliinisiä käytäntöjä, laboratorioteknologioita ja tahatonta lapsettomuutta kokeneiden ja hedelmöityshoitoja läpikäyneiden (naisten) kokemuksia. Tutkimuksessani kysyn, miten ja minkälaista tietoa lisääntymisen biologisista ”tosiasioista” tuotetaan, miten tätä tietoa sovelletaan käytäntöön ja miten nämä sovellukset vaikuttavat erityisesti naisten kokemuksiin ruumiistaan ja mahdollisuuksistaan yhteiskunnassa.

Ronja Tammi

Olen Ronja Tammi, tohtorikoulutettava ja apurahatutkija Helsingin yliopistossa, sosiologian oppiaineessa. Akateeminen taustani on lisääntymisen tutkimuksessa: pro gradu-tutkielmassani tarkastelin munasolun toimijuutta luovutusmunasoluilla tehtävissä hedelmöityshoidoissa. Jatkan kudosluovutuksen parissa väitöskirjassani, erityisesti perinnöllisyyden, etiikan sekä moraalisuuden näkökulmista. Lisäksi olen kiinnostunut kehollisuuden, lääketieteen etiikan sekä posthumanismin kysymyksistä.

Johanna Sarlio-Nieminen

Olen Johanna Sarlio-Nieminen. Teen sosiologian väitöskirjaani apurahatutkijana ’Suomalaisen synnytyskulttuurin murros’ – hankkeessa (Koneen Säätiö), jossa tarkastelen kätilöyttä, sen paikkaa ja toimijuutta sairaalasynnytyksessa Suomessa. Synnytyksen avustamisen rituaaleja sairaalassa tarkastelevan pro gradun jälkeen olen valmistunut myös kätilöksi ja toiminut sekä sairaalakätilönä että kotisynnytyskätilönä. Olen tarkastellut seksuaaliterveyttä, syntyvyyttä sekä perhesuunnittelua useita vuosia myös kehitysyhteistyö-hankkeiden koordinaattorin näkökulmasta.

Elli Lehikoinen

Olen Elli Lehikoinen. Viimeistelen väitöstutkimustani lisääntymisaiheisesta suomalaisesta nykykirjallisuudesta Turun yliopistoon. Olen työssäni tarkastellut, millaisia ihmiskäsityksiä lisääntymistä käsittelevä kirjallisuus ehdottaa, ja miten se hahmottelee ihmisyyden tulevaisuuksia. Selvitin, miten kirjallisuus kuvailee orgaanisuuden ja teknologioiden suhteita sekä lisääntymisen materiaalisuutta ja sukupuolittunutta vallankäyttöä. Minua kiinnostaa, miten kirjallisuus ottaa kantaa lisääntymisen tulevaisuuksiin ja osaltaan tekee näkyväksi lisääntymisen tulevaisuuden poliittisena ja eettisenä kysymyksenä. Lisääntymisen tulevaisuuksia tarkasteleva tutkimushanke on taiteentutkijalle oppimisen ja ihmettelyn asiantunteva, keskusteleva ja kiinnostavaa yhteistyötä tarjoava yhteisö.

Anna Moring

Olen Anna Moring, johtava asiantuntija Monimuotoiset perheet -verkostossa. Työkseni pyrin tekemään Suomesta parempaa maata kaikenlaisille perheille. Lapsiperheellistymisen ja lisääntymisen tulevaisuuden tarkastelu ja perheellistymisen esteiden tunnistaminen ovat olennainen osa toimenkuvaani. Parhaassa mahdollisessa maailmassa ei olisi esteitä yhdenkään ihmisen toivotun lapsiluvun toteutumiselle. Olen väitellyt suomalaisista perheihanteista ja sen jälkeen tarkastellut perheen ja sukulaisuuden rajoja laajasti sekä nykyisessä työssäni että tutkijana Helsingin Yliopistossa.

Venla Oikkonen

Olen Venla Oikkonen, ja toimin akatemiatutkijana Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksessa. Olen feministinen tieteen- ja teknologiantutkija, jota kiinnostaa genetiikka, epigenetiikka ja perinnöllisyysajattelu, ruumiillisuutta muokkaavat ja mittaavat teknologiat, sekä ruumiillisuutta ja bioteknologioita käsittelevät kulttuuriset kuvastot. Nykyisessä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessani tutkin kulttuurista puhetta rokotteista, immuniteetistä ja riskeistä.